เอกสารดาวน์โหลด
FileFile size
Download this file (ใบรับรองงานวิจัยในชั้นเรียน.doc)ใบรับรองงานวิจัยในชั้นเรียน78 kB
Download this file (รายชื่อนักเรียน เข้าแข่งขัน.xls)รายชื่อนักเรียน เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรม-ครั้งที่-69130 kB
Download this file (การจัดแผนการเรียนนักเรียน-ปีการศึกษา-2562.pdf)การจัดแผนการเรียนนักเรียน-ปีการศึกษา-2562124 kB
Download this file (ตัวอย่างรายงานประเมินการใช้หลักสูตรรายวิชานักเรียนเป็ฯผู้ประเมิน.doc)ตัวอย่างรายงานประเมินการใช้หลักสูตรรายวิชานักเรียนเป็นผู้ประเมิน65 kB
Download this file (ตัวอย่างประเด็นสนทนากลุ่มความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรวิชา.doc)ตัวอย่างประเด็นสนทนากลุ่มความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรวิชา35 kB
Download this file (03-tedet.jpg)ประชาสัมพันธ์ TEDET441 kB
Download this file (ประมาณค่าใช้จ่ายศิลปหัตถกรรม2562.xls)ประมาณค่าใช้จ่ายศิลปหัตถกรรม-256235 kB
Download this file (01-เอกสารแบบนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสพม8-250762.doc)เอกสารแบบนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสพม.8(ฉบับครูตอบเป็นรายบุคคล)39 kB
Download this file (ม.6-200662.xls)รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (200662)77 kB
Download this file (ม.5-200662.xls)รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (200662)83 kB
Download this file (ม.4-200662.xls)รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (200662)84 kB
Download this file (ม.3-200662.xls)รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (200662)95 kB
Download this file (ม.2-200662.xls)รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (200662)86 kB
Download this file (ม.1-200662.xls)รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (200662)100 kB
Download this file (3. แผนการจัดการเรียนรู้ (050662).doc)3. แผนการจัดการเรียนรู้ (050662)144 kB
Download this file (2. แบบกำหนดการสอบและแผนการวัดประเมินผล ปี 61 cosrse-syllbus (050662).doc)2. แบบกำหนดการสอบและแผนการวัดประเมินผล ปี 61 cosrse-syllbus (050662)182 kB
Download this file (1. แบบประเมินแผนและบันทึกหลังแผน (050662).doc)1. แบบประเมินแผนและบันทึกหลังแผน (050662)323 kB
Download this file (0. กำหนดการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1-2562 (050662).doc)0. กำหนดการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1-2562 (050662)23 kB
Download this file (teacher-1-2562.pdf)ประกาศ ครูที่ปรึกษาประจำชั้นนักเรียน ปีการศึกษา 25622589 kB
Download this file (แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินผล.pdf)แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินผล2771 kB
Download this file (ผลการวิเคราะห์สัดส่วนของพฤติกรรมการเรียนรู้-ตัวชี้วัดตามหลักสูตร2551.pdf)ผลการวิเคราะห์สัดส่วนของพฤติกรรมการเรียนรู้-ตัวชี้วัดตามหลักสูตร25514602 kB
Download this file (แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง51(New).pdf)แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง51(New)7043 kB
Download this file (คู่มือการใช้งานส่วนงานวัดผล.pdf)คู่มือการใช้งานส่วนงานวัดผล1050 kB
Download this file (9. การตรวจสอบและการแก้ไขผลการเรียนที่ 0 ร. มส. มผ..pdf)9. การตรวจสอบและการแก้ไขผลการเรียนที่ 0 ร. มส. มผ.223 kB
Download this file (8. การบันทึกเวลาเรียน.pdf)8. การบันทึกเวลาเรียน115 kB
Download this file (7. การบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะ.pdf)7. การบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะ208 kB
Download this file (6. การบันทึกผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์.pdf)6. การบันทึกผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์215 kB
Download this file (5. การบันทึกผลการเรียน วิชากิจกรรม.pdf)5. การบันทึกผลการเรียน วิชากิจกรรม201 kB
Download this file (4. การบันทึกผลการเรียนหลังกลางภาค.pdf)4. การบันทึกผลการเรียนหลังกลางภาค182 kB
Download this file (3. การบันทึกผลการเรียนกลางภาค.pdf)3. การบันทึกผลการเรียนกลางภาค209 kB
Download this file (2. การบันทึกผลการเรียนตลอดภาคเรียน.pdf)2. การบันทึกผลการเรียนตลอดภาคเรียน239 kB
Download this file (1. กำหนดคะแนนเต็มรายวิชา.pdf)1. กำหนดคะแนนเต็มรายวิชา178 kB
Download this file (แบบฟอร์มแจ้งนักเรียนขาดเรียน.doc)แบบฟอร์มแจ้งนักเรียนขาดเรียน144 kB
Download this file (แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามนักเรียน รร.doc)แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามนักเรียน รร40 kB
Download this file (เปรียบเทียบตารางพัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานม.3 2558.pdf)การวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 2558 ม.3 และ ม.6210 kB